Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:57 | 06/03/2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 3 NĂM 2023

Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2023

 

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 02 tháng đầu năm 2023, Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,  nhất là các ngày Tết Nguyên Đán đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

            Sản lượng điện nhận: Tháng 02/2023 đạt 171,588 triệu kWh, tăng 5,392% so với cùng kỳ năm trước (162,810 triệu kWh) và giảm 4,65% so với tháng 10/2022 (179,560 triệu kWh). Điện nhận đầu nguồn bình quân ngày đạt 4.475.195 kWh tăng 4,69% so với cùng kỳ 2022 (4.274.870 kWh); Điện nhận đầu nguồn ngày lớn nhất là 4.675.258  kWh (ngày 28/02/2023) giảm 0,98% so với cùng kỳ 2022 (4.721.632 kWh); Công suất lớn nhất là 242,6MW (ngày 22/02/2023) giảm 0,53% so với cùng kỳ 2022 (243,9MW). Lũy kế 02 tháng đầu năm 2023, lượng điện nhận toàn công ty 322,855 triệu kWh, giảm 1,98% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng ngày lớn nhất là 4.675.258 triệu kWh (ngày 28/02/2023) giảm 0,98% so với cùng kỳ 2022 (4.721.632 triệu kWh (ngày 20/02/2022); Công suất lớn nhất là 242,6MW (ngày 22/02/2023) giảm 0,53% so với cùng kỳ 2022 (243,9MW).

           Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 02/2023 đạt 134,74 triệu kWh tăng 5,18% so với tháng trước (128,098 triệu kWh) và tăng 1,76% so với cùng kỳ năm 2022 (132,406 triệu kWh). Lũy kế năm 2023 là 262,835 triệu kWh, tăng 3,02% so với cùng kỳ (255,122 triệu kWh), đạt 14,71% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.787,000 triệu kWh).   

    Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 02 đạt 3,189 triệu kWh, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 02 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 6,171 triệu kWh, đạt 2,29% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,19% so với kế hoạch giao (2,1%).

          Phát triển khách hàng: Thực hiện hiện 02 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển thêm 722 khách hàng. Lũy kế đến tháng 02 năm 2022, số khách hàng toàn Công ty là 364.636 khách hàng, trong đó có 337.973 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.663 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện: Lũy kế 02 tháng đầu năm 2023, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 18,3619/281 phút, giảm 3,8903 phút so với cùng kỳ; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,6320,1011/2,66 lần/khách hàng, giảm 0,1241 lần so với cùng kỳ; Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,156/2,28 lần/khách hàng, tăng 0,0441 lần so với cùng kỳ.

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 02 tháng năm 2023 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2022

Năm 2023

So sánh

T02

Lũy kế

T02

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T02

T02

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

 

37,8778

108,583

79,99

136,80

-1703,2

42,1113

28,2117

2

SAIFI

Lần

 

0,5287

1,2202

0,3102

0,5428

-6,7072

-0,2185

-0,6774

3

MAIFI

Lần

 

0,0993

0,2489

0,0775

0,2832

-6,3168

-0,0218

0,0343

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

 

14,9831

22,2522

10,8974

18,3619

-262,638

-4,0857

-3,8903

2

SAIFI

Lần

 

0,1722

0,2252

0,0669

0,1011

-2,5589

-0,1053

-0,1241

3

MAIFI

Lần

 

0,0109

0,1119

0,0402

0,156

-2,124

0,0293

0,0441

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 02 Công ty đưa vào vận hành 29 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 2,72 ngày/1 công trình. Luỹ kế 02 tháng Công ty đưa vào vận hành 52 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,19 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

         - Công ty đã đăng ký kế hoạch ĐTXD năm 2023 thực hiện là 186.714 triệu đồn, trong đó:

       - Công trình 110kV: 08 danh mục công trình trị giá 59.400 triệu đồng trong đó 04 danh mục công trình chuyển tiếp, trị giá 49.800 triệu đồng (02 công trình lưới điện 110kV trị giá 46.500 triệu đồng, 02 công trình trạm 110kV trị giá 3.300 triệu đồng); 02 danh mục công trình khởi công mới trị giá 9.300 triệu đồng; 02 danh mục công trình trạm chuẩn bị đầu tư trị giá 300 triệu đồng.

       - Lưới 22kV: 30 danh mục công trình trị giá 75.887 triệu đồng trong đó 11 danh mục công trình trả nợ quyết toán, trị giá 6.727 triệu đồng; 08 danh mục công trình chuyển tiếp trị giá 44.000 triệu đồng; 11 danh mục công trình khởi công mới trị giá 25.160 triệu đồng.

        - Kiến trúc: 08 danh mục công trình, trị giá 11.442 triệu đồng.

        - Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.387 triệu đồng.

        - Công trình công nghệ thông tin: 02 danh mục công trình, trị giá 14.405 triệu đồng.

        - Hoàn trả vốn ứng, trả nợ gốc: 07 danh mục công trình, trị giá 18.193 triệu đồng.

Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 02/03/2023: các công trình lưới 22kV đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các công trình khác đang triển khai thực hiện..

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2023.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2023.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

       

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG

(14:17 - 08/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

(10:41 - 05/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:24 - 04/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO...

(16:33 - 06/04/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023

(15:57 - 06/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:32 - 06/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022