Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi | 08:38 | 09/01/2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 12 và NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  NĂM 2023

Cà Mau, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2022:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong năm 2022, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, sự kiện quan trọng và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận năm 2022 của Công ty đạt 1.801,843 triệu kWh, tăng 4,81% so với cùng kỳ năm 2021 (1.719,193 triệu kWh).

- Sản lượng ngày lớn nhất là 5,410 triệu kWh (ngày 15/5/2022) tăng 4,47% so với cùng kỳ 2021 (5,179 triệu kWh, ngày 14/05/2021);

- Công suất lớn nhất là 279MW (ngày 27/04/2022) tăng 2,87% so với cùng kỳ 2021 (271,5MW).

           Điện thương phẩm: Năm 2022 Công ty thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt 1.700,714 triệu kWh, tăng 40,714 triệu kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao đầu năm (1.660 triệu kWh) và tăng 8,21% so với thực hiện năm 2021.

Tiết kiệm điện: Năm 2022, Công ty vận động tiết kiệm được 40,291 triệu kWh, tương đương 2,31% sản lượng điện thương phẩm năm 2022, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 76.868 triệu đồng, bên cạnh đó giúp giảm công suất đỉnh của hệ thống nhằm đảm bảo tốt trong việc cung cấp điện. Trong nhiều năm liền Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty trong công tác tiết kiệm điện, thực hiện năm 2022 tiết kiệm nhiều hơn kế hoạch giao là 0,21% (kế hoạch 2,1%).

  Phát triển khách hàng : Thực hiện 12 tháng Công ty phát triển thêm 10.688 khách hàng. Lũy kế đến 31/12/2022, số khách hàng toàn Công ty là 363.914 khách hàng, trong đó có 337.373 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.541 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện:

Đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện Tổng công ty giao, cụ thể:

- Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) đạt 1,687/2,28 lần/khách hàng giảm 0,593 lần/khách hàng so với kế hoạch và tăng 0,3655 lần/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 (1,3215 lần/khách hàng)

- Thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) đạt 272,1128/281 phút giảm 8,8872 phút so với kế hoạch và giảm 16,3101 phút so với cùng kỳ năm 2021 (288,4229 phút).

- Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) đạt 1,7479/2,66 lần/khách hàng giảm 0,9121 lần/khách hàng so với kế hoạch và giảm 0,2542 lần/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 (2,0021 lần/khách hàng);

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T12

Lũy kế

T12

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T12

T12

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

1.840

709,7455

2.017,49

316,41

1511,917

-328,08

-393,34

-505,57

2

SAIFI

Lần

7,25

1,644

9,0974

0,745

7,2278

-0,0222

-0,899

-1,8696

3

MAIFI

Lần

6,6

0,3434

5,1102

0,1352

2,5272

-4,0728

-0,2082

-2,583

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

281

53,9755

288,4229

29,2934

272,1128

-8,8872

-24,682

-16,31

2

SAIFI

Lần

2,66

0,3626

2,0021

0,1156

1,7479

-0,9121

-0,247

-0,2542

3

MAIFI

Lần

2,28

0,2907

1,3215

0,0451

1,687

-0,593

-0,2456

0,3655

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 12 Công ty đưa vào vận hành 48 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,7 ngày/1 công trình. Luỹ kế 12 tháng Công ty đưa vào vận hành 707 công trình lưới điện trung áp với thời gian trung bình là 1,5 ngày/1 công trình, nhiều hơn cùng kỳ 175 công trình và giảm thời gian 0,48 ngày/công trình.

Trong 12 tháng Công ty đã giải quyết cấp điện cho 10.462 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: trong tháng 12 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 129/129 khách hàng với thời gian trung bình là 2,44 ngày đạt 100%. Luỹ kế 12 tháng Công ty đưa vào vận hành 2.107/2.107 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,48 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: trong tháng 12 Công ty đã giải quyết 685/685 khách hàng với thời gian trung bình là 3,38 ngày/1 công trình đạt 100%. Luỹ kế 12 tháng Công ty đưa vào vận hành 7.693 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,18 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: trong tháng 12 Công ty đã giải quyết cho 74/74 khách hàng với thời gian trung bình là 3,3 ngày đạt 100%. Luỹ kế 12 tháng Công ty đưa vào vận hành 662/662 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,36 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cho Công ty là 149.318 triệu đồng, trong đó: vốn khấu hao cơ bản là 72.452 triệu đồng; vốn vay thương mại là 76.866 triệu đồng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư có một số thay đổi so với kế hoạch giao từ đầu năm và cắt giảm vốn theo chỉ đạo của Tổng công ty. Công ty Điện lực Cà Mau xin điều chỉnh kế hoạch là 131.902 triệu đồng, giảm 17.416 triệu đồng so với kế hoạch giao từ đầu năm, trong đó: vốn khấu hao cơ bản giảm 3.300/72.452 triệu; vốn vay thương mại giảm 14.866/76.866 triệu đồng.

-  Tiến độ khởi công, đóng điện các công trình được giao theo Quyết định 349/EVN SPC ngày 22/2/2022 là 13 công trình, trong đó:

+ Lưới điện 22kV: giao khởi công 11/11 công trình, hoàn thành đóng điện 8/11 công trình, quyết toán 07/11 công trình, đáp ứng tiến độ.

+ Lưới điện 110kV: giao khởi trước tháng 09/2022 03 công trình“i) Đầu tư bổ sung hệ thống HMI tại trạm 110kV Cà Mau; ii) Đầu tư cải tạo hệ thống AC/DC và rơle 87B tại các TBA 110kV trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022; iii Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn, hiện nay 03 công trình trễ tiến độ khởi công.

- Khối lượng thực hiện đến tháng 12/2022 là 128.377 triệu đồng, đạt 97,33% so với kế hoạch, giá trị giải ngân là 125.902 triệu đồng, đạt 95,5% giá trị giải ngân so với kế hoạch Tổng công ty giao từ đầu năm.

     II. Nhiệm vụ công tác năm 2023:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2023.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2023.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 

 

                                                                                                      

                           


TIN LIÊN QUAN

(15:42 - 07/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:56 - 04/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 7 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 8 NĂM 2023

(09:44 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(16:29 - 05/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

(10:38 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(EVN)

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG

(14:17 - 08/05/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

(10:41 - 05/05/2023)

EVN ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(14:24 - 04/05/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 04/5/2023

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO...