Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 08:27 | 28/11/2022

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp v/v hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

 

Công ty Điện lực Cà Mau là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để bán đấu giá tài sản với một số tiêu chí lựa chọn như sau:

  1. Thông tin tài sản bán đấu giá

- Tên của người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Cà Mau.

- Địa chỉ: Số 01, Đường số 04, KĐT Cửa ngõ Đông Bắc, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Số điện thoại: 0290.3575386, Fax: 0290.3575216.

- Tài sản bán đấu giá: TSCĐ, CCDC và VTTB kém, mất phẩm chất, thu hồi thanh lý năm 2022.

- Giá khởi điểm:

* Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có chất thải nguy hại (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

+ Giá khởi điểm của lô 1: 652.130.600 đồng (bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi hai triệu, một trăm ba mươi ngàn, sáu trăm đồng).

* Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

+ Giá khởi điểm của lô 2: 3.715.394.481 đồng (bao gồm thuế VAT).

(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, ba trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi mốt đồng).

- Hình thức và phương thức lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá: Thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

- Phương thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

 

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá:

TT

NỘI DUNG

MỨC

TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ ( số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6

1.2

Có địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện.

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

 

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

 

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

 

1

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

 

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao:

 

 

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng dìm giá:

 

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá:

 

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

 

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

 

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tải sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

 

 

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thánh lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên năm trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế GTGT

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúngđấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

1

Thời gian bán đấu giá: Tháng 12 năm 2022

0,5

2

Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1

 

  + Tại Thành phố Cà Mau

1

 

  + Từ TP.HCM trở vào các tỉnh phía Nam

0,5

 

  + Các nơi khác

0

3

Hình thức đấu giá:

0,5

 

 + Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá

0,5

 

 + Các hình thức khác

0,3

4

Số vòng đấu giá:

1

 

  + Có số vòng đấu giá nhiều nhất (trên 03 vòng)

1

 

  + Có số vòng đấu giá liền kề (>= 03 vòng)

0,5

 

  + Có số vòng đấu giá < 03 vòng

0

5

Bước giá:

1

 

  + Đơn vị có bước giá cao nhất

1

 

  + Đơn vị có bước giá cao thứ hai trở xuống

0,5

6

Tổ chức bán đấu giá có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cho các đơn vị thuộc EVN đã thành công trong năm trước liền kề.

1

 

- Tổ chức bán đấu giá có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cho các đơn vị thuộc EVN đã thành công trong năm trước liền kề.

1

 

- Tổ chức bán đấu giá không có hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cho các đơn vị thuộc EVN đã thành công trong năm trước liền kề.

0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

Đơn vị được lựa chọn là đơn vị có số điểm cao nhất và thỏa mãn tất cả các tiêu chí trên.

Đối với trường hợp các Tổ chức đấu giá bằng điểm nhau thì sẽ ưu tiên chọn Tổ chức đấu giá có bảng giá thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính).

3. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (01 bản).

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Bản sao chứng thực: giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập…) (01 bản).

- Hồ sơ năng lực của đơn vị chứng minh đủ năng lực thực hiện theo tiêu chí nêu tại mục 2 Thông báo này (01 bộ).

- Bảng báo giá thù lao dịch vụ (01 bản).

- Các tài liệu khác phục vụ cho công tác đấu giá (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

  • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2022 (trong giờ hành chính).

- Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước thời điểm kết thúc thông báo). Những hồ sơ nộp quá thời gian theo quy định sẽ không được nhận và không có giá trị.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Điện lực Cà Mau. Số 01, Đường số 04, KĐT Cửa ngõ Đông Bắc, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 0290.3575386.

- Công ty Điện lực Cà Mau sẽ có văn bản thông báo kết quả cho Tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo sẽ được hiểu là không được lựa chọn và tất cả các hồ sơ tham dự đấu giá sẽ không được hoàn trả.

- Công ty Điện lực Cà Mau trân trọng thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết và đăng ký./.

Xem file đã ký tại đây


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính