Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 10:37 | 08/11/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 11 NĂM 2022

Cà Mau, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công ty đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 10/2022 đạt 179,560 triệu kWh, tăng 2,605% so với cùng kỳ năm trước (175,001 triệu kWh) và tăng 8,03% so với tháng 09/2022 (166,216 triệu kWh).

      Điện nhận đầu nguồn bình quân ngày đạt 4,529 triệu kWh tăng 5,32% so với cùng kỳ 2021 (4,300 triệu kWh); Điện nhận đầu nguồn ngày lớn nhất là 4,745 triệu kWh (ngày 18/10/2022) tăng 3,75% so với cùng kỳ 2021 (4,574 triệu kWh); Công suất lớn nhất là 243,2MW (ngày 31/10/2022) tăng 3,58% so với cùng kỳ 2021 (234,8MW).

 Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, lượng điện nhận toàn công ty 1.547,41 triệu kWh, tăng 7,34% so với cùng kỳ 2021 (1.441,64 triệukWh) và đạt 76,8% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.781,014 triệu kWh). Từ đầu năm sản lượng ngày lớn nhất là 5,410 triệu kWh (ngày 15/5/2022) tăng 4,47% so với cùng kỳ 2021 (5,179 triệu kWh (ngày 14/05/2021); Công suất lớn nhất là 279MW (ngày 27/04/2022) giảm 6,56% so với cùng kỳ 2021 (297,3MW).

       Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 10/2022 đạt 150,050 triệu kWh tăng 2,07% so với tháng trước (147,012 triệu kWh) và tăng 17,75% so với cùng kỳ năm 2021 (127,430 triệu kWh). Lũy kế 10 tháng là 1.430,807 triệu kWh, tăng 9,33% so cùng kỳ (1.308,752 triệu kWh), đạt 86,19% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.660,000 triệu kWh).

Năm 2022 Công ty dự kiến thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt 1.686,000 triệu kWh, tăng 26,000 triệu kWh so với kế hoạch Tổng công ty giao đầu năm và tăng 7,27% so với thực hiện năm 2021.

    Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 10 đạt 3,52 triệu kWh, đạt 2,34% sản lượng điện thương phẩm.

- Lũy kế 10 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 30,21 triệu kWh, đạt 2,34% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,24% so với kế hoạch giao (2,1%).

  •     Phát triển khách hàng : Thực hiện 10 tháng Công ty phát triển thêm 1.236 khách hàng. Lũy kế đến tháng 10 năm 2022, số khách hàng toàn Công ty là 362.392 khách hàng, trong đó có 335.961 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.431 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện:

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) 209,7805/281 phút, tăng 27,3524 phút so với cùng kỳ; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,4754/2,66 lần/khách hàng, tăng 0,2602 lần so với cùng kỳ; Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,3237/2,28 lần/khách hàng, tăng 0,6816 lần so với cùng kỳ.

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 10 tháng năm 2022 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T10

Lũy kế

T10

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T10

T10

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

1.840

151,5762

1.110,27

109,48

1100,77

-739,23

-42,094

-9,5056

2

SAIFI

Lần

7,25

0,8677

6,4171

0,477

6,0753

-1,1747

-0,3907

-0,3418

3

MAIFI

Lần

6,6

0,5306

4,275

0,4596

2,095

-4,505

-0,071

-2,18

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

281

61,7118

182,4281

20,4968

209,7805

-71,2195

-41,226

27,3524

2

SAIFI

Lần

2,66

0,4092

1,2152

0,1013

1,4754

-1,1846

-0,3079

0,2602

3

MAIFI

Lần

2,28

0,2363

0,6421

0,3284

1,3237

-0,9563

0,0921

0,6816

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 10/2022, Công ty giải quyết và đưa vào vận hành 59 công trình điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,69 ngày/1 công trình. Lũy kế 10 tháng Công ty đưa vào vận hành 613 công trình với thời gian giải quyết trung bình là 1,5 ngày/công trình, giảm 0,6 ngày so với cùng kỳ.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Năm 2022, Tổng công ty giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cho Công ty là 149.318 triệu đồng, trong đó: vốn khấu hao cơ bản là 72.452 triệu đồng; vốn vay thương mại là 76.866 triệu đồng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư có một số thay đổi so với kế hoạch giao từ đầu năm và cắt giảm vốn theo chỉ đạo của Tổng công ty. Công ty Điện lực Cà Mau xin điều chỉnh kế hoạch là 131.902 triệu đồng, giảm 17.416 triệu đồng so với kế hoạch giao từ đầu năm, trong đó: vốn khấu hao cơ bản giảm 3.300/72.452 triệu; vốn vay thương mại giảm 14.866/76.866 triệu đồng.

-  Tiến độ khởi công, đóng điện các công trình được giao theo Quyết định 349/EVN SPC ngày 22/2/2022 là 13 công trình, trong đó:

+ Lưới điện 22kV: giao khởi công 11/11 công trình, hoàn thành đóng điện 8/11 công trình, quyết toán 07/11 công trình, đáp ứng tiến độ.

+ Lưới điện 110kV: giao khởi trước tháng 09/2022 03 công trình“i) Đầu tư bổ sung hệ thống HMI tại trạm 110kV Cà Mau; ii) Đầu tư cải tạo hệ thống AC/DC và rơle 87B tại các TBA 110kV trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022; iii Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn, hiện nay 03 công trình trễ tiến độ khởi công.

-  Khối lượng triển khai các công trình đến tháng 10/2022:

+ Lưới điện 22kV: 25 công trình (12 công trình chuyển tiếp), trong đó: có 09/25 công trình chưa khởi công (có 08 công trình vốn vay TDTM chưa giải ngân vốn 23.000 triệu đồng), hoàn thành và đóng điện 14/25 công trình (quyết toán 06/14 công trình).

+ Kiến trúc: 07 công trình (02 công trình chuyển tiếp), hoàn thành 02/07 công trình.

+ Mua sắm: 05 công trình (01 công trình chuyển tiếp), hoàn thành 02/05 công trình.

+ Công nghệ thông tin: 05 công trình (01 công trình chuyển tiếp), hoàn thành 01/05 công trình.

+ Hoàn trả vốn ứng tỉnh 03/03 công trình.

+ Lưới điện 110kV: 05 công trình (02 công trình chuyển tiếp), hoàn thành đóng điện 01/05 công trình. Riêng công trình Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn đến nay đã chậm khởi công so với Quyết định 194/EVN-KH ngày 14/2/2022 của Tập đoàn giao. Đề nghị Ban A đẩy nhanh tiến độ mời thầu và khởi công công trình để giải ngân 11.000 triệu đồng.  

- Khối lượng thực hiện đến tháng 10/2022 là 84.108 triệu đồng, đạt 63,77% so với kế hoạch, giá trị giải ngân là 69.508 triệu đồng, đạt 52,7% giá trị giải ngân so với kế hoạch Tổng công ty giao từ đầu năm.

- Dự kiến đến 31/12/2022 Công ty thực hiện giải ngân đạt 95% kế hoạch.   

II. Nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(07:50 - 10/11/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 09/11/2023

(09:33 - 07/11/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023

(08:02 - 06/10/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023

(15:42 - 07/09/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2023

(09:56 - 04/08/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 7 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 8 NĂM 2023

(09:44 - 06/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVNSPC ĐẨY MẠNH ĐIỆN TỬ HÓA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NGỪNG NHẮN TIN SMS

(16:29 - 05/07/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

(10:38 - 04/07/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NHÃN HIỆU CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM(EVN)

(16:50 - 05/06/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

(15:59 - 22/05/2023)

THÔNG TIN BÁO CHÍ BỘ CÔNG THƯƠNG