Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 16:09 | 05/09/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 8 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 9 NĂM 2022

Cà Mau, ngày 05 tháng 9 năm 2022

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 08 tháng đầu năm 2022, Công ty đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 08 đạt 151.872.074 kWh, tăng 4,56% so với cùng kỳ 2021 (145.243.455 kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.590.243 kWh tăng 5.63 % so với cùng kỳ 2021 (4.345.734 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 5.021.601 kWh (ngày 15/8/2022) tăng 6.61 % so với cùng kỳ 2021 (4.710.433 kWh); Công suất lớn nhất là 259,6 MW (ngày 14/8/2022) tăng 5.57 % so với cùng kỳ 2021 (245,9MW). Lũy kế 08 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện nhận đạt 1.225.435.932kWh, tăng 7,89% so với cùng kỳ 2021 (1.135.803.052kWh) và đạt 68,805% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.781.014.000kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 5.410.517kWh (ngày 15/5/2022) tăng 4,47% so với cùng kỳ 2021 (5.179.179kWh-14/05/2021); Công suất lớn nhất là 279MW (ngày 27/04/2022) giảm 6,56% so với cùng kỳ 2021 (297,3MW-27/06/2021).

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 08/2022 đạt 144.079.929kWh giảm 2,86% so thực hiện của tháng 07/2022 (148.326.795kWh) và tăng 6,38% so với thực hiện cùng kỳ (135.436.232kWh). Lũy kế 08 tháng đạt 1.133.743.988kWh, tăng 8,19% so cùng kỳ (1.047.909.256kWh) và đạt 68,3% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.660.000.000kWh).

    Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 08 đạt là 3,470 triệu kWh, đạt 2,35% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 08 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 26,690 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,2% so với kế hoạch giao (2,1%).

    Phát triển khách hàng : Thực hiện 08 tháng Công ty phát triển thêm 7.470 khách hàng. Lũy kế đến tháng 08 năm 2022, số khách hàng toàn Công ty là 360.696 khách hàng, trong đó có 334.332 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 26.364 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện:

Sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số 08 tháng toàn Công ty:  SAIDI là 165,4026 phút tăng 56,5604 phút so với cùng kỳ, SAIFI là 1,2309 lần tăng 0,5462 lần so với cùng kỳ, MAIFI là 0,8457 lần tăng 0,5585 lần so với cùng kỳ.

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 08 tháng năm 2022 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T08

Lũy kế

T08

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T08

T08

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

SAIDI

Phút

1.840

16,7631

923,703

137,96

882,37

-957,63

121,2

-41,328

2

SAIFI

Lần

7,25

0,1791

5,2232

0,4703

5,0876

-2,1624

0,2912

-0,1356

3

MAIFI

Lần

6,6

0,2324

3,4712

0,3881

1,4858

-5,1142

0,1557

-1,9854

II

4 trường hợp mất điện

1

SAIDI

Phút

281

10,8347

108,841

27,9626

165,4026

-115,5974

17,1279

56,5608

2

SAIFI

Lần

2,66

0,1201

0,6847

0,121

1,2309

-1,4291

0,0009

0,5462

3

MAIFI

Lần

2,28

0,1243

0,2872

0,3584

0,8457

-1,4343

0,2341

0,5585

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 08 Công ty đưa vào vận hành 35 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,69 ngày/1 công trình. Luỹ kế 08 tháng Công ty đưa vào vận hành 507 công trình với thời gian giải quyết trung bình 1,45 ngày/1 công trình.

Trong 08 tháng Công ty đã giải quyết cấp điện cho 7.102 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: trong tháng 8 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 140/140 khách hàng với thời gian trung bình là 2,36 ngày đạt 100%. Luỹ kế 8 tháng Công ty đưa vào vận hành 1.602/1.602 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,42 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: trong tháng 8 Công ty đã giải quyết 889/889 khách hàng với thời gian trung bình là 3,52 ngày/1 công trình đạt 100%. Luỹ kế 08 tháng Công ty đưa vào vận hành 5.500/5.500 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,07 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: trong tháng 8 Công ty đã giải quyết cho 69/69 khách hàng với thời gian trung bình là 3,93 ngày đạt 100%. Luỹ kế 08 tháng Công ty đưa vào vận hành 438/438 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,33 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Tổng công ty giao kế hoạch cho Công ty thực hiện là 149.318 triệu đồng, trong đó:

- Lưới 22kV: 13 danh mục công trình, trị giá 21.740 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 16.692 triệu đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.390 triệu đồng.

- Công trình công nghệ thông tin: 04 danh mục công trình, trị giá 6.725 triệu đồng.

- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 3.262 triệu đồng.

- Vốn vay thương mại: 12 danh mục công trình, trị giá 65.000 triệu đồng.

- Công trình 110kV: 05 danh mục công trình, trị giá 28.509 triệu đồng.

         Khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/08/202266,701 tỷ đồng, đạt 44,67% so với kế hoạch giao. Trong đó giá trị giải ngân là 58,963 tỷ đồng, đạt 39,488% so với kế hoạch..

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 09 năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(15:57 - 06/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:32 - 06/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

(10:37 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(15:17 - 05/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(16:09 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(10:22 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:12 - 04/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022

(15:39 - 07/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...