Công bố thông tin

Thông tin giá điện

Đăng bởi | 10:57 | 06/04/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

           

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH   THÁNG 03 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  THÁNG 04 NĂM 2022

Cà Mau, ngày 05  tháng 04  năm 2022

 

 

             I.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3 năm 2022:

 

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 03 tháng đầu năm 2022, Công ty đáp ứng đủ điện cho tất cả các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết Nhâm Dần; các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sản lượng điện nhận: Tháng 03 đạt 191.113.002kWh, tăng 10,128% so với cùng kỳ 2021 (173.008.763kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.767.497 kWh tăng 9,59% so với cùng kỳ 2021 (4.350.356 kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là 5.195.084 kWh (ngày 27/3/2022) tăng 6,34% so với cùng kỳ 2021 (4.885.494kWh); Công suất lớn nhất là 270,1MW (ngày 26/3/2022) tăng 4,93 so với cùng kỳ 2021 (257,4MW). Lũy kế 03 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện nhận đạt 527.903.435kWh, tăng 15,946% so với cùng kỳ 2021 (455.299.936kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 5.195.084 kWh (ngày 27/3/2022) tăng 0,31% so với cùng kỳ 2021 (5.179.179kWh-14/05/2021); Công suất lớn nhất là 270,1MW (ngày 26/3/2022) giảm 10,07% so với cùng kỳ 2021 (297,3MW-27/06/2021).

 Điện thương phẩm: Tổng sản lượng thương phẩm của tháng 3/2022 tăng 7,9% so với tháng trước do điện nhận tăng cao, thời tiết đang vào mùa nắng nóng. Trong đó: thành phần Công nghiệp xây dựng tăng 2,37% (tăng 697.076 kWh), thành phần Quản lý tiêu dùng dân cư tăng 8,13% (tăng 4.850.012 kWh)

         Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 03 đạt là 2,982 triệu kWh, đạt 2,2% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 03 tháng toàn Công ty tiết kiệm được 9,167 triệu kWh, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm.

Độ tin cậy cung cấp điện:

Sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số 03 tháng toàn Công ty là MAIFI là 0,1241 lần tăng 0,0523 lần so với cùng kỳ, SAIDI là 30,275 phút giảm 12,57 phút so với cùng kỳ, SAIFI là 0,2751 lần tăng 0,0761 lần so với cùng kỳ.

Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 03 tháng năm 2022 (sau miễn trừ)

 

 

STT

Chỉ số độ tin cậy

ĐVT

KH

Năm 2021

Năm 2022

So sánh

T03

Lũy kế

T03

Lũy kế

KH

Cùng kỳ

T03

T03

I

Tổng hợp các nguyên nhân mất điện

1

MAIFI

Lần

 

0,0353

0,0718

0,0418

0,1241

-1,9759

0,0065

0,0523

2

SAIDI

Phút

 

30,2464

42,8452

16,1774

30,275

-260,725

-14,069

-12,57

3

SAIFI

Lần

 

0,1292

0,199

0,1131

0,2751

-2,4849

-0,0161

0,0761

II

4 trường hợp mất điện

1

MAIFI

Lần

 

0,449

1,1671

0,2493

0,4982

-7,4618

-0,1997

-0,6689

2

SAIDI

Phút

 

124,0631

503,0394

162,90

271,48

-1790,5

38,8378

-231,56

3

SAIFI

Lần

 

0,8749

2,2057

0,9343

2,1545

-7,5755

0,0594

-0,0512

                         

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 03 Công ty đưa vào vận hành 55 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,47 ngày/1 công trình. Luỹ kế 03 tháng Công ty đưa vào vận hành 147 công trình với thời gian giải quyết trung bình 1,49 ngày/1 công trình.

Trong tháng 03 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 590/590 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 153/153 khách hàng với thời gian trung bình là 2,65 ngày đạt 100%. Luỹ kế 03 tháng Công ty đưa vào vận hành 547/547 công trình với thời gian giải quyết trung bình 2,21 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 401/401 khách hàng với thời gian trung bình là 3,24 ngày đạt 100%. Luỹ kế 03 tháng Công ty đưa vào vận hành 1.630/1.630 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,1 ngày/1 công trình.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 36/36 khách hàng với thời gian trung bình là 2,97 ngày đạt 100%. Luỹ kế 03 tháng Công ty đưa vào vận hành 120/120 công trình với thời gian giải quyết trung bình 3,17 ngày/1 công trình.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã tạm giao kế hoạch cho Công ty thực hiện là 149.318 triệu đồng, trong đó:

- Lưới 22kV: 13 danh mục công trình, trị giá 21.740 triệu đồng.

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 16.692 triệu đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 05 danh mục công trình, trị giá 7.390 triệu đồng.

- Công trình công nghệ thông tin: 04 danh mục công trình, trị giá 6.725 triệu đồng.

- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 3.262 triệu đồng.

- Vốn vay thương mại: 12 danh mục công trình, trị giá 65.000 triệu đồng.

- Công trình 110kV: 05 danh mục công trình, trị giá 28.509 triệu đồng.

         Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 31/03/2022: chờ giao kế hoạch vốn chính thức để triển khai thực hiện.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 04 năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;
  • Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022.

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các địa điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@.evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(15:57 - 06/03/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2023

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:32 - 06/02/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 NĂM 2023, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

(10:37 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(15:17 - 05/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(16:09 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(10:22 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:12 - 04/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022

(15:39 - 07/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...