Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 08:55 | 07/01/2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  NĂM 2021, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

Cà Mau, ngày 06  tháng 01  năm 2021

 

 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau đã cung cấp đủ điện cho nhu cu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong mùa khô; đã đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương.

Sản lượng điện nhận năm 2021 của Công ty đạt 1.719,193 triệu kWh, tăng 6,07% so với cùng kỳ năm 2020 (1.620,737 triệu kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 5,17 triệu kWh (ngày 14/05/2021) giảm 4,06% so với cùng kỳ 2020 (5,398 triệu kWh). Công suất lớn nhất là 271,5MW (ngày 13/05/2021) tăng 2,1% so với cùng kỳ 2020 (265,9MW).

 Điện thương phẩm: Thực hiện sản lượng điện thương phẩm năm 2021 là 1.571,723 triệu kWh tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2020 (1.509,486 triệu kWh), đạt 99,16% so với kế hoạch Tổng công ty giao (1.585 triệu kWh). Tốc độ tăng trưởng so với 2021 là 4,12%.

 Tiết kiệm điện: Trong năm 2021, Công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học, trên truyền hình...

Năm 2021, Công ty vận động tiết kiệm được 37,918 triệu kWh, tương đương 2,37% sản lượng điện thương phẩm năm 2021, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 70 tỷ 985 triệu đồng, bên cạnh đó giúp giảm công suất đỉnh của hệ thống nhằm đảm bảo tốt trong việc cung cấp điện. Trong nhiều năm liền Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tập đoàn và Tổng công ty trong công tác tiết kiệm điện, thực hiện năm 2021 tiết kiệm nhiều hơn kế hoạch giao là 0,27% (kế hoạch 2,1%).

 Phát triển khách hàng:  Thực hiện 12 tháng Công ty phát triển thêm 8.620 khách hàng. Lũy kế đến tháng 12 năm 2021 số khách hàng toàn Công ty là 353.226 khách hàng, trong đó có 327.486 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 25.740 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện:

Đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện Tổng công ty giao, cụ thể:

+ Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,3215/2,1 lần/khách hàng giảm 0,7785 lần/khách hàng so với kế hoạch và giảm 0,4311 lần/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (1,7526 lần/khách hàng)

+ Thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 288,4229/291 phút giảm 2,5771 phút so với kế hoạch và tăng 7,6132 phút so với cùng kỳ năm 2020 (280,8097 phút);

+ Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,0021/2,76 lần/khách hàng giảm 0,7579 lần/khách hàng so với kế hoạch và giảm 0,2088 lần/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,2109 lần/khách hàng);

Bảng tổng hợp tóm tắt các chỉ tiêu:

          STT

Hạng mục

ĐVT

TH

2020

KH

2021

TH

2021

TH/KH

2021 (%)

TH

2021/2020 (%)

KH

2022

01

Điện nhận

Tr.kWh

1.620,7

7

 

1.719,193

 

106,07

1.800

02

PMax

MW

265,9

 

271,5

 

102,106

285

03

Điện thương phẩm

Tr.kWh

1.509,486

1.585

1.571,723

99,16

104,12

1.625

04

Tiết kiệm điện

Tr.kWh

35,042

33,285

37,918

113,919

108,207

33,6

05

Tổn thất

%

5,47

5,68

5,68

99,648

103,839

5,65

06

MAFI

Lần

1,7526

2,1

1,3215

62,5

74,889

2,21

07

SAIDI

Lần

280,8097

291

288,4229

99,114

102,711

277

08

SAIFI

Lần

2,2109

2,76

2,0021

72,54

90,556

2,62

09

SSC ĐZ110kV kéo dài

Vụ/km/năm

1

2

2

100

200

2

10

SSC ĐZ110kV thoáng qua

Vụ/km/năm

0

2

0

0

200

2

11

SSC TBA 110kV

Vụ/trạm/năm

1

1

1

100

100

2

 

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 12 Công ty đưa vào vận hành 48 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 0,48 ngày/1 công trình. Luỹ kế 12 tháng Công ty đưa vào vận hành 532 công trình lưới điện trung áp với thời gian trung bình là 1,98 ngày/1 công trình, nhiều hơn cùng kỳ 88 công trình và tăng thời gian 0,15 ngày/công trình.

Trong tháng 12/2021, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 875/875 khách hàng mua điện hạ áp. Lũy kế 12 tháng, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 9.032/9.032 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: trong tháng 12/2021 đã giải quyết cấp điện cho 238/238 khách hàng với thời gian trung bình là 2,14 ngày đạt 100%. Lũy kế 12 tháng là 2.069/2.069 khách hàng với thời gian trung bình là 2,09 ngày đạt 100%.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 567/567 khách hàng với thời gian trung bình là 2,72 ngày đạt 100%. Lũy kế 12 tháng là 6.462/6.462 khách hàng với thời gian trung bình là 2,41 ngày đạt 100%.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 70/70 khách hàng với thời gian trung bình là 3,26 ngày đạt 100%. Lũy kế 12 tháng  là 501/501 khách hàng với thời gian trung bình là 3,03 ngày đạt 100%.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Năm 2021, Tổng công ty giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2021 cho Công ty là 93.183 triệu đồng cụ thể:

- Lưới 22kV: 21 danh mục công trình, trị giá 28.131 triệu đồng

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 7.500 triệu đồng

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 09 danh mục công trình, trị giá 11.531 triệu đồng

- Công nghệ thông tin: 08 danh mục công trình, trị giá 9.138 triệu đồng

- Hoàn trả vốn ứng Tỉnh: 05 danh mục công trình, trị giá 11.402 triệu đồng.

- Sử dụng vốn ứng tỉnh: 02 danh mục công trình, trị giá 6.269 triệu đồng

- Vốn vay thương mại: 05 danh mục công trình, trị giá 17.786 triệu đồng.

- Công trình 110kV: 04 danh mục công trình, trị giá 7.695 triệu đồng.

Khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021 là 93.015/93.183 triệu đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch. Trong đó giá trị giải ngân là 93.015 tỷ đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch.      

           II. Nhiệm vụ công tác năm 2022:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2021.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Hạn chế đăng ký cắt điện trong thực hiện các công việc liên quan, giảm thời gian tạm ngừng cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@evnspc.vn

 

 

 

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

(10:37 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(15:17 - 05/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(16:09 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(10:22 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:12 - 04/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022

(15:39 - 07/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:07 - 06/05/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2022

(10:57 - 06/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

            CÔNG TY ĐIỆN LỰC...