Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 16:44 | 07/10/2021

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

Vui lòng xem tại đây

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng  tháng 9 và 09 tháng đầu năm 2021:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 09 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng  tháng 9 và 09 tháng đầu năm 2021:

1. Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện:

    Trong 09 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

Tổng sản lượng điện nhận tháng 09 đạt 123.884.310 kWh, giảm 10,928% so với cùng kỳ 2020 (137.421.889kWh); Sản lượng bình quân ngày đạt 4.141.228 kWh giảm 9,64% so với cùng kỳ 2020 (4.582.863kWh); Sản lượng ngày lớn nhất là  4.404.609  kWh (ngày 24/09/20201) giảm 11,69% so với cùng kỳ 2020 ( 4.987.522kWh); Công suất lớn nhất là 233,3MW (ngày 16/09/2021) giảm 2,47 so với cùng kỳ 2020 (239,2MW) Lũy kế 09 tháng sản lượng điện nhận đạt 1.166.805.554kWh, giảm 5,771% so với cùng kỳ 2020 (1.234.143.441 kWh) và đạt 63,24% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (1.845.000 triệu kWh). Sản lượng ngày lớn nhất là 5.179.179 kWh (ngày 14/5/2021) giảm 4,06% so với cùng kỳ 2020 (5.398.232) và công suất lớn nhất là 297,3MW (ngày 27/6/2021) tăng 11,81% so với cùng kỳ (265,9MW).

 

 Điện thương phẩm: Thực hiện tháng 09/2021 đạt 133.412.849kWh, giảm 1,51% so thực hiện của tháng 08/2021 (135.436.232kWh) và giảm 2,02% so với thực hiện cùng kỳ (136.169.625 kWh). Lũy kế 09 tháng đạt 1.181.322.105kWh, tăng 2,902% so cùng kỳ (1.148.005.455kWh) và đạt 74,531% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.585.000.000kWh).

           Tiết kiệm điện: Sản lượng điện tiết kiệm tháng 09 đạt là 3,303 triệu kWh, đạt 2,42% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế 09 tháng sản lượng điện tiết kiệm đạt 28,466 triệu kWh, đạt 2,35% sản lượng điện thương phẩm cao hơn 0,25% so với kế hoạch giao (2,1%).

 Phát triển khách hàng:  Thực hiện 09 tháng Công ty phát triển thêm 6.750 khách hàng. Lũy kế đến tháng 09 năm 2021 số khách hàng toàn Công ty là 351.356 khách hàng, trong đó có 325.754 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 25.602 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Độ tin cậy cung cấp điện:

 Độ tin cậy cung cấp điện thực hiện 09 tháng năm 2021 (sau miễn trừ)

 

STT

Chỉ tiêu

KH

Năm 2020

Năm 2021

So sánh

Thực hiện

Thực hiện

KH

Cùng kỳ

T09

Lũy kế

T09

Lũy kế

T09

Lũy kê

1

MAIFI (lần)

2,1

0,0412

1,4188

0,094

0,3714

-1,7286

0,0528

-1,0474

2

SAIDI (phút)

291

97,5176

177,5915

7,6729

114,0367

-176,9633

-89,8447

-63,5548

3

SAIFI (lần)

2,76

1,6214

1,6067

0,0967

0,7576

-2,0024

-1,5247

-0,8491

 

Chỉ tiêu độ tin cậy (trước miễn trừ) toàn công ty 09 tháng năm 2021: Chỉ số MAIFI là 3,7444 lần (bằng 178,305% KH cả năm), chỉ số SAIDI là 958,6994 phút (bằng 329,45% KH cả năm), chỉ số SAIFI là 5,5494  lần (bằng 201,06% KH cả năm).

Tuy nhiên sau khi miễn trừ các nguyên nhân khách quan, chỉ số 09 tháng toàn Công ty MAIFI là 0,3714  lần (bằng 17,68% KH năm), SAIDI là 114,0367 phút (bằng 39,2 % KH năm), SAIFI là 0,7576 lần (bằng  27,4% KH năm).

Chỉ số tiếp cận điện năng:

Trong tháng 09 Công ty đưa vào vận hành 26 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 2,08 ngày/1 công trình. Luỹ kế 09 tháng Công ty đưa vào vận hành 381 công trình lưới điện trung áp với thời gian trung bình là 2,03 ngày/1 công trình.

Trong tháng 09 Công ty đã giải quyết cấp điện cho 167/167 khách hàng mua điện hạ áp. Lũy kế 09 tháng, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 6.935/6.935 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: Công ty đã giải quyết cấp điện cho 94/94 khách hàng với thời gian trung bình là 2,47 ngày đạt 100%. Lũy kế 09 tháng là 1.564/1.564 khách hàng với thời gian trung bình là 2 ngày đạt 100%.

- Đối với khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: Công ty đã giải quyết 246/246 khách hàng với thời gian trung bình là 2,97 ngày đạt 100%. Lũy kế 09 tháng là 5.020/5.020 khách hàng với thời gian trung bình là 2,23 ngày đạt 100%.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt: Công ty đã giải quyết cho 27/27 khách hàng với thời gian trung bình là 2,3 ngày đạt 100%. Lũy kế đến tháng 09 là 351/351 khách hàng với thời gian trung bình là 3,01 ngày đạt 100%.

2. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

Tổng công ty đã giao kế hoạch cho Công ty thực hiện kế hoạch vốn ĐTXD cho Công ty là 118,024 tỷ đồng, bao gồm:

- Lưới 22kV: 19 danh mục công trình, trị giá 23,686 tỷ đồng

- Kiến trúc: 07 danh mục công trình, trị giá 12,306 tỷ đồng.

- Mua sắm vật tư thiết bị, công xa: 08 danh mục công trình, trị giá 12,306 tỷ đồng.

- Công trình công nghệ thông tin: 06 danh mục công trình, trị giá 4,611 tỷ đồng.

- Hoàn trả vốn ứng tỉnh: 03 danh mục công trình, trị giá 9,006 tỷ đồng.

- Vốn vay thương mại: 04 danh mục công trình, trị giá 32,000 tỷ đồng.

- Công trình 110kV: 04 danh mục công trình, trị giá 29,934 tỷ đồng.

         Tình hình thực hện kế hoạch đến hết ngày 30/09/2021: 10 công trình lưới điện chuyển tiếp năm 2020 đang kiểm toán, 07 công trình lưới điện kế hoạch năm 2021 đã khởi công 07/07 công trình; 04 công trình sử dụng vốn vay thương mại đã chọn được được nhà tài trợ vốn vay sẽ mời thầu xây lắp, đã khởi công trong tháng 08/2021. Các công trình kiến trúc, mua sắm tài sản đang triển khai. Khối lượng thực hiện đến hết ngày 30/09/202134,104 tỷ đồng, đạt 28,9% so với kế hoạch. Trong đó giá trị giải ngân là 27,756 tỷ đồng, đạt 22,4% so với kế hoạch.

           II. Nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021:

  • Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2021.

        - Tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Nhân dân.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện qui định mới về chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu giảm thấp thời gian cấp điện thuộc trách nhiệm của ngành Điện.

  • Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân;

        - Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty

        - Hạn chế đăng ký cắt điện trong thực hiện các công việc liên quan, giảm thời gian tạm ngừng cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  • Tiếp tục thực hiện phòng chống Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, EVN và EVN SPC.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn Phòng – Công ty Điện lực Cà Mau

Điện thoại: (0290)3700705                    Fax: (0290)3836819

Địa chỉ: Số 01, đường số 04, Khu đô thị cửa ngõ Đông bắc, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Website: pccamau.evnspc.vn                 Email: pccamau@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(10:01 - 21/10/2021)

Thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

Vui lòng xem tại đây

(16:44 - 07/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 09 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

Vui lòng xem tại đây I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh...

(16:32 - 08/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 08 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 04 THÁNG CUỐI NĂM 2021