Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 14:08 | 07/05/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 11/05/2020 đến 17/05/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 11/5/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đá Bạc B, Kinh Hòn, Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần Ấp 12  Xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Ông Ngươn, Nà Lớn, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

2. Thứ Ba, ngày 12/5/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp  Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Kinh 5A, ấp Kinh 5B, ấp Kinh Nhà Máy A, ấp Nhà Máy B, ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, Trời Mộc, xã Tân Phú, Ấp 1, 3, 5, Tân Lộc Bắc, Ấp 6, 7 Tân Lộc Đông, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

+ Một phần Ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Ấp Nhà Hội, Vườn Kiểng và Trản Lớn, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp: Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

- Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Từ 11h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đồng Khởi, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Phước, Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, 5, ấp Mũi Tràm B, ấp Mũi Tràm C,  xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 13/5/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Đạo, Kinh 26 Tháng 3, Khóm 4, 6, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Kinh Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lô II, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lợi, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tám, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rẩy Mới, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp 4, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

- Từ 11h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Ấp Ông Do, Đất Mới, huyện Năm Căn.

4. Thứ Năm, ngày 14/5/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong A, ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Ông Muộn, ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh 1 Tháng 6, Ấp 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi Nhỏ 5A, trạm Cái Đôi Nhỏ 5, trạm Kênh 90-2A, huyện Phú Tân.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kênh Lô 2, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh 4, 5, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mương Điều, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Xã Ngọc Chánh, Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm, xã Quách Phẩm Bắc, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp: Nà Lớn, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Lợi An, một phần ấp Rạch Ruộng, xã Khánh Lộc, một phần ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 15/5/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nhà Hội, Bông Súng, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Kinh Ba và Mai Vinh, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

- Từ 08h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Sở, Ấp 1, 2, xã Hồ Thị Kỷ, Ấp 6, 7, 10, xã Thới Bình, một phần Khóm 3, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Xã Nguyễn Huân và ấp Tân Long B, Tân Thành, Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đồng Tâm B, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

- Từ 12h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Lợi An, một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

+ Đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Tất Thành đến Cống Hội Đồng Nguyên) và đường tập thể Thủy sản, Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau.

6. Thứ Bảy, ngày 16/5/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, 5, 7, xã Khánh Hòa và một phần Ấp 4, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Đường Lý Thường Kiệt (từ ngã ba Lê Khắc Xương đến hẻm bảng nước ngọt), Khóm 4, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường Rạch Rập (từ hẻm Y Tế Phường 8 đến cầu Rạch Rập), Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

+ Toàn bộ trạm Quảng Phú 4B, ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Khóm 1, 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

7. Chủ Nhật, ngày 17/5/2020

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...