Về chúng tôi

Văn hoá doanh nghiệp

Đăng bởi | 10:38 | 18/10/2016

QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU (PC CÀ MAU)

QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU (PC CÀ MAU)

_______________________________

 

I.                        MỤC ĐÍCH

                   Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau được ban hành nhằm:

1.                     Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công nhân viên khi thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm, không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên.

2.                     Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công nhân viên; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II.                     PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.                      Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp trong quy định này là các quy định về những việc phải làm, không được làm, các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau trong thi hành nhiệm vụ, trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ quản lý có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm.

2.                      Quy tắc này được áp dụng tất cả cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty.

III.               ĐỊNH NGHĨA, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1.                      Tập đoàn (EVN): Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2.                      Tổng công ty (EVN SPC): Tổng công ty Điện lực miền Nam.

3.                      Công ty (PCCM): Công ty Điện lực Cà Mau

4.                      Đơn vị: Đơn vị trực thuộc của Công ty.

5.                      Phòng, Ban: Văn phòng và các ban chức năng của Công ty Điện lực Cà Mau.

6.                      Quy tắc ứng xử là: Các quy tắc trong giao tiếp, ứng xử mà mọi người phải nắm vững và phải tuân thủ để có thể ứng xử nhanh chóng, chính xác và đúng đắn nhất trong mọi tình huống phát sinh, tránh các sai phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

7.                      Đạo đức nghề nghiệp là: tổng hợp các chuẩn mực về đạo đức mà người làm nghề nghiệp đó phải có và phải thực hiện, để đem lại niềm tự hào cho nghề nghiệp đó trong xã hội.

IV.               TRÁCH NHIỆM

                   Tất cả cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong Công ty; tất cả cán bộ, công nhân viên Công ty và các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Cà Mau.

V.                   NỘI DUNG CHÍNH

 

Điều 1.   Quy tắc ứng xử trong Công ty Điện lực Cà Mau

1.                      Quy tắc ứng xử cơ bản:

                    Thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công, đúng thẩm quyền, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ theo đúng quy trình, quy phạm của Tổng công ty và của Công ty. Luôn tôn trọng khách hàng và không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao uy tín của ngành điện.

2.                      Ứng xử trong giao tiếp:

-                       Trang phục gọn gàng, lịch sự và theo đúng quy định.

-                       Luôn lịch thiệp và đúng mực trong giao tiếp (chào hỏi, bắt tay, nói chuyện…) phù hợp với thứ bậc, văn hóa từng vùng.

-                       Luôn xử sự xuất phát từ nguyên tắc lấy con người làm gốc.

-                       Luôn đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa: tôn trọng và không vi phạm các bí mật riêng tư không liên quan đến công việc; đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện.

3.                      Ứng xử trong công việc:

-                       Mọi hành động, mọi lời nói và văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc trước tiên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của EVN, của EVN SPC và của Công ty.

-                       Đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, đổ thừa, quanh co hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

-                       Toàn tâm, toàn ý trong công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

-                       Luôn hợp tác, chia sẽ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung của Công ty, của Tổng công ty, của Tập đoàn và vì sự phát triển chung của đất nước.

-                       Luôn có ý thức giữ gìn nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, bảo vệ và giữ gìn tài sản của cơ quan như của chính mình, có ý thức bảo vệ các lợi ích chung.

4.                      Những việc cán bộ, công nhân viên phải làm khi thực hiện nhiệm vụ được giao:

-                       Thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao.

-                       Khi phát hiện có sai phạm phải báo cáo kịp thời cho người có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo.

-                       Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công nhân viên thuộc thẩm quyền và kịp thời xử lý vi phạm đối với cán bộ, công nhân viên vi phạm theo phân cấp quản lý.

-                       Cán bộ, công nhân viên phải sử dụng trang phục theo quy định của Tổng công ty, Công ty khi làm nhiệm vụ và ăn nói lịch sự, nhã nhặn trong quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng.

5.                      Những việc cán bộ, công nhân viên không được làm khi thực hiện nhiệm vụ được giao:

-                       Mạo danh người khác để giải quyết công việc; mượn danh Tổng công ty, Công ty để giải quyết công việc của cá nhân, giải quyết công việc không đúng thẩm quyền.

-                       Che giấu, bưng bít hoặc làm sai lệch nội dung các phản ảnh, những hành vi sai phạm của tập thể, cá nhân trong Công ty, đơn vị mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ  mà mình được giao.

-                       Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của khách hàng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

-                       Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của khách hàng khi được giao nhiệm vụ giải quyết.

-                       Lợi dụng nhiệm vụ được giao để vòi vĩnh, ép buộc hoặc gợi ý để khách hàng phải đóng các khoản chi phí nằm ngoài quy định.

-                       Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật của Tập đoàn, của Tổng công ty, Công ty và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng theo quy định của pháp luật.

6.                      Quy tắc ứng xử đối với cấp trên:

                   Công nhân viên thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của Công ty, đơn vị bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

7.                      Quy tắc ứng xử của cán bộ lãnh đạo đối với cấp dưới:

-                       Thực hiện sự phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị.

-                       Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý .

-                       Nắm bắt kịp thời tâm lý của nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng nhân viên trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị;

-                       Phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường làm việc thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình; tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ và phát huy sáng kiến của nhân viên thuộc đơn vị quản lý;

-                       Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý khi giao nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

-                       Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên thuộc quyền.

8.                      Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp:

                   Ứng xử có văn hoá, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín chính đáng của đồng nghiệp; phối hợp với đồng nghiệp phải thực sự chân thành, tôn trọng giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín, danh dự của đồng nghiệp, của lãnh đạo các cấp trong Công ty, đơn vị.

9.                      Quy tắc ứng xử trong quan hệ xã hội:

                   Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi khi tham gia các hoạt động xã hội.

Điều 2.    Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công nhân viên trong Công ty

1. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống mọi cán bộ, công nhân viên phải trung thực, khách quan, thực hiện đúng pháp luật trên tinh thần trách nhiệm cao không vụ lợi. Không vì quyền lợi của tập thể, cá nhân đơn vị mà gây thiệt hại cho khách hàng hoặc những người có liên quan. Luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng cam kết của Tổng công ty với khách hàng là: “đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo”.

2. Tìm hiểu, nắm vững nhu cầu của khách hàng để phục vụ ngày càng tốt hơn vì lợi ích cho cả hai bên.

3. Giải quyết tranh chấp với khách hàng phải xuất phát từ lợi ích của Tổng công ty, Công ty và của khách hàng.

4. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hoá để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng và minh bạch trong quan hệ với khách hàng.

 


TIN LIÊN QUAN

(14:27 - 12/11/2021)

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CÀ MAU CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 20/10

(13:40 - 11/01/2021)

CẨM NANG CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU EVN

Vui lòng xem tại đây!

(15:17 - 30/12/2020)

EVN SPC trao quà cho học sinh vùng đất mũi

Ngọc Hiển là huyện vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Cà Mau, nổi tiếng với Cột mốc quốc gia tại Mũi...

(16:07 - 12/10/2020)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU: HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2020

Thực hiện theo tinh thần văn bản số 8403/EVNSPC-KT ngày 29/9/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền...

(16:10 - 06/03/2020)

Đào tạo vận hành xe nâng người cho 50 lao động

Ngày 04/03/2020 vừa qua Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động TP Hồ Chí...

(15:25 - 16/12/2019)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU VỚI CÔNG TÁC NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ công thương trong đó có tiêu...

(09:30 - 12/12/2019)

Hội nghị giao ban công tác kỹ thuật, điều độ, an toàn và quản lý vận hành lưới điện 110kV 10 tháng đầu năm 2019

Ngày 19/11/2019 vừa qua, tại hội trường Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức Hội nghị giao ban công...

(09:27 - 12/12/2019)

PCCM - TẬP HUẤN CÁC CHỨC DANH TRONG PCT, LCT VÀ PTT NĂM 2019

Công ty Điện lực Cà Mau mở lớp tập huấn các chức danh trong Phiếu công tác, Lệnh công tác và Phiếu...

(09:34 - 11/12/2019)

Đào tạo nhận thức An toàn thông tin cho nhân viên

Ngày 28 - 29/11/2019, Công ty Điện lực Cà Mau tổ chức khóa đào tạo Nhận thức An toàn thông tin cho...

(09:43 - 10/12/2019)

Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 – 13/12/2019)

Đoàn khối Dân chính đảng Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức giải bóng đá minichào mừng kỷ niệm 79 năm ngày...