Tin mới new

(02:56 - 21/02/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 25/02/2013 đến ngày 03/03/2013

 

(03:16 - 31/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 04/02/2013 đến ngày 06/02/2013

 

(03:14 - 31/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/01/2013 đến ngày 03/02/2013 bổ sung

 

(01:41 - 25/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/01/2013 đến ngày 03/02/2013

 

(07:17 - 18/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 21/01/2013 đến ngày 27/01/2013

 

(02:09 - 11/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 14/01/2013 đến ngày 20/01/2013 bổ sung

 

(00:42 - 09/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/01/2013 đến ngày 13/01/2013 bổ sung

 

(02:51 - 05/01/2013)

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/01/2013 đến ngày 13/01/2013