Gói thầu số 34: Thiết bị đóng cắt phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Mua sắm VTTB phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Chi tiết...
Gói thầu số 35: Phụ kiện nhựa, hộp ĐK composite và thùng ĐK composite phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Mua sắm VTTB phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Chi tiết...
Gói thầu số 36: Trụ BTLT phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Mua sắm VTTB phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
Chi tiết...
Dây cáp điện phục vụ SXKD đợt 1 năm 2012
Gói thầu số 01: Dây cáp điện phục vụ SXKD đợt 1 năm 2012
Chi tiết...
 
Đầu trang