Trang chủ Thông tin giá điện Tham khảo giá điện
 

Biểu giá bán điện kể từ ngày 16/03/2015

            

BIỂU GIÁ ĐIỆN

(Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương)

& Quyết định số 2256/QĐ-BCT, ngày 12/3/2015 của Bộ Công Thương)

 

TT

Đối tượng áp dụng giá

Giá điện

So sánh

 

Giá cũ
(đ/kWh)

Giá mới
(đ/kWh)

Tăng/giảm
(đ/kWh)

Tỉ Lệ
tăng/giảm

1

Giá bán điện cho sản xuất

1.1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

a) Giờ bình thường

1,283

1,405

122.0

9.51%

 

b) Giờ thấp điểm

815

902

87.0

10.67%

 

c) Giờ cao điểm

2,354

2,556

202.0

8.58%

1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

a) Giờ bình thường

1,388

1,518

130.0

9.37%

 

b) Giờ thấp điểm

890

983

93.0

10.45%

 

c) Giờ cao điểm

2,520

2,735

215.0

8.53%

2

Giá bán điện cho các cơ quan HCSN

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1,358

1,460

102.0

7.51%

2.1.2

Cấp điện áp dưới  6 kV

1,448

1,557

109.0

7.53%

2.2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1,494

1,606

112.0

7.50%

2.2.1

Cấp điện áp dưới 6kV

1,554

1,671

117.0

7.53%

3

Giá bán điện sinh hoạt bậc thang

3.1

Cho kWh từ 0 - 50

1,388

1,484

96.0

6.92%

3.2

Cho kWh từ 51 - 100

1,433

1,533

100.0

6.98%

3.3

Cho kWh từ 101 - 200

1,660

1,786

126.0

7.59%

3.4

Cho kWh từ 201 - 300

2,082

2,242

160.0

7.68%

3.5

Cho kWh từ 301 - 400

2,324

2,503

179.0

7.70%

3.6

Cho kWh từ 401 trở lên

2,399

2,587

188.0

7.84%

4

Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ

4.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

2,007

2,125

118.0

5.88%

 

b) Giờ thấp điểm

1,132

1,185

53.0

4.68%

 

c) Giờ cao điểm

3,470

3,699

229.0

6.60%

4.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

a) Giờ bình thường

2,188

2,320

132.0

6.03%

 

b) Giờ thấp điểm

1,343

1,412

69.0

5.14%

 

c) Giờ cao điểm

3,742

3,991

249.0

6.65%

Xem công văn tại đây 

 

In      Trở về
 
Các Tham khảo giá điện đã đưa
   Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014 (09:53 - 04/06/2014)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013 (07:48 - 07/08/2013)
   Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012 (00:17 - 15/01/2013)
   Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012 (01:10 - 21/09/2012)
   Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC (09:22 - 22/12/2011)
   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN (03:44 - 31/03/2011)

Đầu trang