THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019
Chi tiết...
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương
Chi tiết...
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014
Chi tiết...
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014
Chi tiết...
Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/12/2017
Chi tiết...
Biểu giá bán điện kể từ ngày 16/03/2015
            
Chi tiết...
Biểu giá bán điện kể từ ngày 01/06/2014
Chi tiết...
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/08/2013
 
Chi tiết...
Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012
Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 22/12/2012. Cụ thể:
Chi tiết...
Biểu giá điện từ ngày 01/07/2012
 
Chi tiết...
Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC
 
Chi tiết...
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NĂM 2011 VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Thông tư số 05/2011/TT-BCT 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
Chi tiết...
 
Đầu trang